انجمن هنر در تبعید برگزار می کند:

انجمن هنر در تبعید برگزار می کند:

هفدهمین جشنواره تئاتروهنرهای نمایشی ایران در تبعید (گوهر مراد)
(به یاد زنان و مردان آزادی خواه جهان و با هدف معرفی هنرمندان مهاجر یا تبعیدی، از ملیتهای مختلف)

از بیست و هشتم تا سی ام اکتبر دو هزار و شانزده
در:
Espace Quartier Latin
37 Rue Tournefort
75005 Paris
Métro : Place Monge ( ligne 7)

affiche-17e-theatre

Pin It

Comments are closed.