صادق هدایت

حس می کردم که این دنیا برای من نبود، برای یک دسته آدم های بی حیا، پررو، گدامنش، معلومات فروش، چاروادار و چشم و دل گرسنه بود، برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان، مثل سگ گرسنه جلو دکان قصابی که برای یک تکه لثه دم می جنبانید، گدایی می کردند و تملق می گفتند. 

بوف کور/ صادق هدایت

Pin It

Comments are closed.