انجمن هنر در تبعید در فستیوال فیلم های کوتاه لیموﮊ:

festival_courtmetragesبرای هشتمین سال پیاپی و در کادر همکاری متقابل٬ پنجشنبه یازدهم اکتبردوهزار و دوازده٬ جواد دادستان مدیر هنری انجمن هنر در تبعید با سه فیلم: محاکمه از مسلم منصوری، اعدام متقاضیان پناهندگی را متوقف کنید از یوسف اکرمی و فقط یک آرزو از امید آهنگر سینماگران ایرانی در تبعید در فستیوال فیلم لیموﮊ شرکت کرد و پس از نمایش فیلم ها به پرسش های تماشاگران پاسخ گفت.

Pin It

Comments are closed.