سهراب شهیدثالث

آفریننده فیلم های زیبا و فراموش نشدنی “طبیعت بی جان” و ” یک اتفاق ساده” و یکی دیگر از هنرمندانی که به قدرت “نه” گفت و زندگی سخت در تبعید را به آرایشگری رژیم بیرحم جمهوری اسلامی ترجیح داد.
روانش شاد و یادش گرامی باد

01012013 SOHRAB SHAHID SALES

Pin It

Comments are closed.