تقدیم به پویندگان راه آزادی

 و با دروود به روان پاک سعید سلطان پور که آبرو و شرافت هنرمندان مبارز و با شرف ایران است

مقایسه ای ساده با هنرمندان خود فروخته و متظاهر شعر: با کشورم چه رفته است سروده سعید سلطانپور با زیر نویس به فرانسه ویدئوکلیپ

زیرنویس به فرانسه از انجمن هنر در تبعید

Pin It

Comments are closed.