فیلم “به خرس های من شلیک نکنید”

از جواد دادستان بر روی یو توب

این فیلم در سال 1996 در مجارستان ساخته شد و دوسال پیش کاملش کردم

Pin It

Comments are closed.