“اسکار وايلد” وقتی همه با من هم عقيده می شوند، تازه احساس می کنم که اشتباه کرده ام.


“اسکار وايلد”
وقتی همه با من هم عقيده می شوند، تازه احساس می کنم که اشتباه کرده ام.


10418298_10152109669695969_3224853799403850840_n

Pin It

Comments are closed.