روشنفکران اخته


“اتو رنه کاستیو” شاعر انقلابی گواتمالایی

روشنفکران اخته

روزی انسان ساده ای از خلق من
روشنفکران اخته این سرزمین را
بازجویی خواهد کرد
و از آنان خواهد پرسید
چه کرده اید در هنگامی که بی چیزان رنج می بردند.
و نوازش و حیات، شعله زنان، در جانشان خاکستر می شد؟
………..

image
Pin It

Comments are closed.