“مارتین لوتر‌کینگ” آرزو دارم روزی این حقیقت واقعیت پیدا کند که همه‌ ی انسان‌ها برابرند.

image

“مارتین لوتر‌کینگ” آرزو دارم روزی این حقیقت واقعیت پیدا کند که همه‌ ی انسان‌ها برابرند.

 

 

Pin It

Comments are closed.