“سعدی” نیکی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند

image“سعدی”
نیکی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند

Pin It

Comments are closed.